ilbet
kayseri escort
konya eskort
modabet

casino siteleri Mobilbahis Slotbar casino siteleri

istanbul escort türbanlı escort şişli escort bağcılar escort halkalı escort esenler escort bakırköy escort mecidiyeköy escort fatih escort kayaşehir escort
diyarbakır escort, diyarbakır escort, elazığ escort, elazığ escort, bursa escort, bursa escort, sakarya escort, sakarya escort, sakarya escort, eskişehir escort, eskişehir escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort,


TÜRKİYE’DEKİ NÜKLEER ENERJİ YATIRIMLARI ve TORYUM REZERVİ ÇANAKKALE’DE URANYUM MADENİ POTANSİYELİ

Son Güncelleme : 25.03.2021 13:03

Ülkemiz son yıllarda Nükleer Enerji yatırımları ile atılımlar göstermekte 1950 ve 60’lı yıllarda başlayan çalışmalar bugün ise Devlet eliyle yapılan proje yatırımları ile nihai bir netice ile başarıya ulaşması hedef edinilmektedir.Daha önce makalelerimizde ifade edildiği üzere 50,60 sene önce gerçekleşmesi gereken bu yatırımlar maalesef ki Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki sınai hamleler devam ettirilmemiş siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar ve askeri darbelerin de etkisiyle ilgili fizibilite çalışmaları ve proje yatırım süreci sekteye uğramıştır.

Türkiye’de nükleer santral konusundaki çalışmalar 1977 yılında 300-400 MW’lık bir reaktör planlamış olup proje gerçekleştiril(e)memiş, 1971 yılında da Mersin&Akkuyu bölgesinde Nükleer Santral için ilk girişimler bundan 50 sene önce yapılmıştır.

Bu makalemizde MTA(Maden Tetkik Arama) Genel Müdürlüğü ve Değerli Akademisyenlerin çalışmalarına istinaden nükleer silahın ve nükleer enerjinin  1 numaralı ham maddesinin Uranyum madeni ile ilgili tenör(oran,yüzde) ve rezerv(işletilebilir cevher kütlesi;ton cinsinden) bilgilerine de yer vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar mühim ve ne kadar stratejik madenlere sahip olduğunu ,enerji ve mali alanlardaki cari açıklarımızın da kapatılması yönünden istifade edilmesi hususunda bu makalemizde kadim topraklarımızdaki nükleer yatırımlardan, uranyum madeni potansiyelinden   ayrıca uranyumdan daha değerli olan toryum madeni kapsamlı olarak ele alınıp alt konu başlıklarında incelenerek tarafınıza detaylı ve anlaşılabilir bilgililer sunulacaktır.

Türkiye’ye Emperyalist ABD tarafından ekonomik yönden ambargo uygulanmak istenmesi, siyasi anlamda yalnızlaştırılması, İran’daki  Uranyum Zenginleştirme Faaliyetlerinin takip edilmesi, İsrail ve ABD’nin istihbarat servisleri olan MOSSAD ve CIA tarafından Nükleer Fizikçi Muhsin Fahrizade’ye dahi suikast düzenlenmesi Küresel Güç olmanın verdiği kirli ve tehlikeli oyunların kurucusu ve bir parçası olmanın sarhoşluğudur.  Yüce ve Asil Türk Devleti tehditlere boyun eğmeden her daim teyakkuzda ve her daim ‘’Tam Bağımsızlığı Sağlayacak’’ projelerin bekçisi olacaktır.

Nükleer Enerji Santralleri

Ülkemizde son yıllarda artan Termik Santral, Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri ve Yenilenebilir Enerji (Rüzgar,Güneş,BiyoKütle,BiyoGaz,Jeotermal Santraller) projeleri olmasına rağmen nükleer yakıt olarak kullanılan/kullanılacak olan ‘’Uranyum Madenin’’ verdiği enerji verimliliğini sağlayamamaktadırlar. 250 Ton Uranyum ile 1000MW bir Nükleer Santralin yıllık ihtiyacı karşılanırken Çanakkale&Çan Termik Santrali 2x160 MW için ise 1.8 milyon ton yıllık kömür ihtiyacı vardır. Uranyum ile kömür arasındaki ne kadarlık bir enerji farkı olduğunu basit bir matematik hesabı ile bulabilmek mümkündür.

Şu anda Mersin&Akkuyu, Kırklareli&İğneada ve Sinop Nükleer Enerji Santralleri olmak üzere toplamda 3 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Sırası ile Akkuyu’da Rus ortaklığı, İğneada’da Çin ortaklığı, Sinop’ta Japon ortaklığı baz alınmaktadır.

AkkuyuNGS Projesi, Rus Devlet Kuruluşu ‘’ROSATAM’’ tarafından 1200 MW’lık 4 Reaktör tarafından toplamda 4800 MW kurulu güç ve proje maliyeti 20 milyar ABD doları ile  inşa edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Mevzuatına ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK)’nın tavsiyeleri ile ilgili faaliyetler yürütülmektedir.

Nükleer Enerji yatırımları ile Türkiye’nin enerji dışa(ithal) bağımlılık oranı azaltılacak olup ‘’enerji kaynaklı cari açık’’ kapatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bilgilendirmek isteriz ki; Termik ve Nükleer santrallerin özellikle denize kıyı olan lokasyonlarainşaa edilmesinin sebebi meteorolojik(atmosferik olaylar) ve oşinografik(deniz bilimi) incelemelerin yapılmasına müteakiben soğutma suyunun denizden ‘’Derin Deniz Deşarj Hattı’’ ile sağlanmak istenmesidir.

Bölgemizde Uranyum Madeni Yatakları

Radyoaktif bir element olan Uranyum(U), doğada serbest halde bulunmayıp çeşitli elementler ile birlikte uranyum minerallerini meydana getirmektedir. Tektonik hareketler(yer kabuğunun faaliyetleri) uranyum madeninin oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir ve yer kabuğundaki muhtelif kayaçlarda uranyum mineralleri depolanmaktadır. Uranyum cevheri doğada bulunmasından reaktörde yakıt olarak kullanılacak hale gelene kadar birçok evreden geçer;

Cevher arama,yatağın işletilmesi,cevher çıkarma

Sarı pasta(yellowcake) üretimi, sarı pasta arıtma(ADU yapımı)

Kalsinasyon ve UO2’ye indirgenme

UO2’nin UF4’e dönüştürülmesi

UF4’ten UF6 yapımı

Alt harita 1978 yılında bir dergide yayınlanan makaleden alınmış olup lejant kısmında içi tam dolu olarak belirtilen siyah yuvarlaklar, uranyum kaynaklarını da göstermekte ve Çanakkale Ayvacık bölgesinde de ilgili yatakların olduğu ifade edilmektedir.

Türkiye’nin Başlıca Uranyum Yatakları (MTA,2014) aşağıdaki tabloda verilmiş olup Ayvacık’ın Arıklı ve Nusratlı köylerinde ve ilgili yakın yörede  250 Ton rezerv tespit edilmiştir. Uranyum 100 ile 150 USD/Kg üzerinden hesaplanıldığı takdirde 25-40 Milyon Dolar arasında bir rezerv mevcuttur.

Uranyumun diğer madenler gibi kolayca alınıp satılamaması, nakliyesi ile ilgili çok sıkı kurallara tabi olması, ülkeler arasındaki bazı antlaşmalara ve uluslararası denetime bağlı olması sebebiyle nükleer santral kuran ülkeler yahut kuracak ülkeler kendi uranyum rezervlerini kullanmak suretiyle yatırım projeleri hedeflemektedirler.

Dünya Uranyum Rezervleri 1978 yılında 20-30 USD/Kg arasında iken günümüzde gelişen başlıca nükleer silah sanayi ve enerji ham maddesi olarak kullanılması sebebiyle fiyatlar yükselişe geçmiş birçok araştırma sondaj işletme ve tesis kurulumlarına dair faaliyetlerin icra edilmesine sebebiyet vermiştir. 250 Ton Uranyum, 1000MW’lık bir Nükleer Santralin bir senelik ihtiyacını karşılamasına rağmen ilgili yörede uranyum zenginleştirme tesisinin kurulması için ekonomik miktarda değildir sadece madenin çıkartılması ve sevki ile ilgili yatırımlar için uygun gözükmektedir. İlgili sahanın Turizm bölgesinde olması, Kazdağları’nın fauna ve florası hasebiyle ekosistem bazlı titiz bir çalışmayı gerektirmektedir.

 

MTA tarafından 2007 yılında yayınlanan bölgenin 1/100000 ölçekli Jeolojik Haritasında belirtildiği gibi yöredeki tüf oluşumları içerisinde fosfat yumruları yer almakta olup yapılan sondajlar ile birlikte de fosfat cevherleşmesinin uranyumla birlikte olduğu anlaşılmıştır. Buna müteakiben Ayvacık ve Küçükkuyulokasyonlarında muhtelif yerlerde doğal radyasyon kaynakları belirlenmiş gerekli ölçümler yapılmış, tüf kayalarındaki radyoaktivite ölçüm değerleri dahi incelenerek raporlanmıştır. Havadaki ve içme sularındaki Alfa ve Beta değerleri ayrıca muhtelif köylerde radyasyon doz hız ölçümleri yapılmıştır.

 

Ülkemizdeki Toryum Rezervi

Toryum’da uranyum gibi radyoaktif bir element olup doğada serbest halde bulunmamaktadır.Toryum’un nükleer yakıt olarak kullanılabilmesi için büyük kimyasal işlemlerin ardından hazır hale getirilmesi lazımdır,şu anda da zaten direkt olarak reaktörlerde yakıt olarak kullanılamadığı gibi yeni nesil nükleer reaktör teknolojisine de ihtiyaç duymaktadır. Toryum’un kullanılabilmesi için yüksek teknolojik(mühendislik) çalışmaları devam etmekte,başlıca Çin, Amerika ve Hindistan bu element üzerine büyük araştırmalar yapmaktadır.

Aşağıdaki tablo ve yüzdelerden de anlaşılacağı üzere Türkiye, Dünya Toryum Rezervinin %6’sına sahiptir. Rezerv kapasitesi itibariyle ABD ile yarışır, Çin’i ise geçmiş durumdadır.

Toryum’dan elde edilecek enerjinin Uranyum’dan elde edilecek enerjiye göre kat be kat fazla olacağı savunulmakta olup geleceğin teknolojisinin bu elementte olduğu ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin Arık’ın ifadeleriyle ‘’Hızlandırıcıya dayalı bir enerji üretme teknolojsinin ön plana çıkacağını, bu teknolojide toryumun önemli bir aktör olacağını, toryumdan enerji elde edilecek aynı teknolojinin Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi(CERN)’nde kullanıldığı’’ belirtilmektedir.

Yüksek Enerji Fiziği’neve Nükleer Fiziğe yönelik Türk Hızlandırıcı Merkezi(TMH) Projesi için aksiyon alınmış ve genç beyinlerin yetişmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(TAEK) tarafındanda  faaliyetler yürütülmektedir.

Isparta’da 2007 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Bilim Şehidimiz Prof.Dr. Engin ARIK Hanımefendi ‘’Yeni Nesil Nükleer Reaktör ve Proton Hızlandırıcısı Teknolojisi’’ni baz alarak verdiği röportajda ‘’Eğer biz toryum ile elektrik enerjisi üretebilme olanağına kavuşursak, bu trilyonlarca varil petrole eş değerde bir enerji kaynağı olacak.’’ diyerek Türkiye’nin küresel aktör olma yolunda bir fırsatı olduğunu savunmuştu.

Devlet ve Millet Menfaatlerini gözeten ve proje üreten beyinlerimizden olan sabotaj yapıldığını düşündüğümüz ‘’Isparta Uçak Kazası’’ hadisesindeki ŞehitlerimizEngin Arık, Şenel Fatma Boydağ, Özgen Berkel Doğan, Mustafa Fidan,Engin Abat ve İskender Hikmet’i rahmet ve minnetle bu makalemizde de anıyoruz.

Ülke ve Çanakkale Coğrafyasını baz almak suretiyle mevcut ve gelecekteki nükleer enerji teknolojisini ele alarak siz değerli okurlarımıza tarafsız bir açıyla güzel ve titiz bilgiler verdiğimiz inancını taşımakta ve  Türkiye’de yapılan her bir yatırımı, geçmişten geleceğe doğru olan bir gelişim silsilesi ile takip etmeli ve hür irademiz ile iyice analiz etmemiz gerektiği tavsiyesini de sizlerle paylaşmaktayız. Bu vesile ile hürmetlerimizi sunarız.

Kaynaklar

 1. Türkiye Nükleer Santraller/ https://www.enerjiatlasi.com/nukleer/
 2. Çan Termik Santral Projesi/ Marmara Coğrafya Dergisi Sayı 17,2008
 3. Akkuyu NGS Projesi/ http://www.akkunpp.com/
 4. Resim 1/Nükleer Enerji Çevrimi/ https://www.enerjigazetesi.ist/
 5. Uranyum Aramaları ve Türkiye’nin Uranyum Potansiyeli/Yer Yuvarı ve İnsan,1978
 6. Tablo 1/ Türkiye Uranyum Yatakları/ MTA,2014
 7. Çanakkale Doğal Radyasyon Kaynakları/Eşref Atabey/MTA Serisi,2013
 8. Arıklı ve Nusratlı Köyleri Yumrulu Fosfat ve Fay Kontrollü HidroTermal ve Fosfat Cevherleşmelerinin Jeolojisi ve JeoKimyası/MTA Dergisi,2017
 9. Türkiye’nin Toryum Beyinleri/Stratejik Düşünce Enstitüsü,2020
 10. Engin Arık’la Röportaj/ http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/07/27/158213.asp
 11. Dünya Toryum Rezervi 2016/MTA Genel Müdürlüğü/Maden Serisi,2017

 

Yorumlar (19) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Aysel Akpals

25 Mart 2021 22:39
Ulkemizin kaynaklarının böyle bir titizlikle cok dogru bir sekilde değerlendirilmesi guzel calişabilen bir aklın göstergesidir. Vatanını ve topraklarını önemini her sekilde gösteren bu insana saygılarımı sunuyorum

Akın

23 Mart 2021 09:19

C.Yıldırım

24 Mart 2021 15:51
Ahmet bey yazınız güzel elinize sağlık. Ülkemiz öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeli. Sizin de aynı düşüncede olduğunuzu ve bunu desteklediğinizi düşünüyorum. Türkiye yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülke. Ülkemizin yeraltı zenginliklerini kim nerede nasıl çıkarıyor, bize ne kalıyor? Çalışma yapılan daha daha sonra rehabilite ediliyor mu? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü kendi ülkelerinde yapılan çalışmalarda gösterilen özen ne yazık ki ülkemizde yok. Birçok maden için yapılan tahribat ve bize düşen pay ne yazık ki gülünç. Yerüstü zenginliğimiz öylece kalsa aldıklarımızdan daha değerli olduğunu göreceğiz. Bilinen gerçekleri yinelemek istemiyorum ancak ülkemizin yeraltı kaynaklarının değerlerini bilerek hareket etmeliyiz. Türkiye'nin birçok yerinde çıkarılan madenler ve şirketlerin ne yaptığını iyi değerlendirelim.

Nuri ARIKAN

23 Mart 2021 19:15
Yüreğine sağlık Ahmet Bu değindiğin konular gerçekleştiği zaman ülkemiz için çok büyük bir nimet olacaktır. Bu tür makaleler de toplumun bilinçlenmesi için çok önemli...

Vedat

23 Mart 2021 10:03
Ahmet bey, güzel bir çalışma. Emeği geçen herkesi kutarım. Nükleer enerjide, Uranyum ve Toryum yataklarımızın değerlendirilmesi dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracaktır.

İbrahim Zoroğlu

31 Mart 2021 19:27
İyi ve kapsamlı bir araştırma yapmışsınız! Yüreğinize, kaleminize, emeğinize sağlık Ahmet bey. Başarılarınızın devamını dilerim. İyi akşamlar

Mehmet Akif ÇAVDARCI

24 Mart 2021 10:29
Kıymetli Devrem Ahmet Teğmenim aynı zamanda bir meslektaşınız olarak araştırmalarınızı ve yazılarınızı ilgiyle takip etmekteyim.Günümüzün en büyük problemi enerji kaynaklarının giderek azalması .Bu anlamda ülkemizde güzel gelişmeler olmaktadır.Örneğin geçen bir radyoda duydum şu anda güncel RES enerji miz ihtiyacın %19unu karşılar hale gelmiş .Harika bir gelişme .Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Sizin gibi değerli meslektaşlarımla hep birlikte durmadan çalışmaya devam inşallah.

Emine

24 Mart 2021 00:50
Ahmet bey. Bu konuda iyi bir araştırma yaptığınız muhakkak. Kaleminize, emeğinize sağlık. Başarınızın daim olması dileğiyle. Hayırlı geceler.

Mete Ergin

24 Mart 2021 00:11
Kalemine sağlık... Teknik bilgiler açısından, kolay okunur ve anlaşılır bir makale... Öncelikle, kiminle ve hangi teknoloji ile yapıldığı, yapılacağı önemli... Her nesneyi, suyu, havayı, kolayca temizlenmeyecek, uzun yıllar zehirli etkilerini sürdürecek "radyoaktif madde ve türevleri" açısından yöremiz için uyarı da içereren bir yazı... Buna rağmen, Akkuyu'daki kazalar ve çevresinde yarattığı tahribatları,(ki henüz üretim aşamasında değil iken) nükleer santral çalışmaları ve yapım sahası ile ilgili tarafsız kuruluşların inceleme, bilgi almasının yasak olduğu, mühendislik alanında - teknik birimlerde, neden sadece Rusların olduğu, işletme, üretim sözleşmelerindeki, tamamen Rusya yararına olan, "ihale koşullarından" da söz etseydin. Hiç bir ihalesi (maden yasası,yap,işet, devret sözleşmeleri, komisyoncu anlayış gibi nedenlerle) halk için, doğa için güven vermeyen bir karar alıcı ile bu "radyoaktif tehlikeyi" göze almanın, desteklemenin doğru olmayacağı düşüncesindeyim... Saygı ve sevgilerimle...

Tekatli Bekir

23 Mart 2021 16:21
Kalemine sağlık. Bu konuda ne kadar öğrenecek şey olduğunu bir defada tesbit edilmiştir. Türkiye nin için ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak devletimizin yeni nesil araştırmacıları desteklemek lazım!

Gökçay Tok

23 Mart 2021 15:43
Faydali , sonuç odakli bilgileriniz ve dusuncelerinizdeki vizyonunuzdan ,ulkemiz hakkindaki iyi dusuncelerinizden dolayi vatandas olarak tesekkur ederim. InsaAllah hersey hakkimizda hayirli olur . Vatanini milletini devletini seven insalar oluruz bu guzel isler dusunceler sayesinde.

Çimen kılıç

23 Mart 2021 12:12
Ahmet bey yine harika bir makale olmuş kaleminize sağlık

Murat Alpay

23 Mart 2021 11:31
Kalemine sağlık değerli kardesim; bir çok kaynaktan suzulmus ve herkesin kolayca anlayabilecegi bir dil ile yazılmış kıymetli bilgiler. Başarılar dilerim.

ihsan

23 Mart 2021 11:20
Güzel bir çalışma olmuş emeğinize sağlık. Ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanması kaynak çeşitliliği büyük önem arz etmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve nükleer teknolojiden gelişmiş ülkelerde olduğu gibi istifade edebilmek için nükleer enerji santrali ülkemiz için bir seçenek değil zorunluluktur.

Neşe Habibe Kaynak

23 Mart 2021 11:15
Her hafta zevkle okuduğum bir köşe makalelerinizde değindiğiniz konular iyi seçilmiş konular tebrikler kaleminize kuvvet

Aslı Arslanhan

23 Mart 2021 09:31
Ahmet bey her zamanki gibi eğitici ve öğretici cok güzel bir yazı olmuş...Kaleminize sağlık.

Sami hoca teprikler ülkemizin genel sorunları çalışmaya devam

23 Mart 2021 09:30
Mükemmel

Derya

03 Nisan 2021 00:57
Cok detayli ve bilgilendirici bir makale olmus.Kalemine saglik. Umudum bu madenlerin milli menfaatlari gozedecek %100 Turk madenciler onderliginde isletim onceligi planlarinin yapilip, milli madenler olarak isletilmesidir. Her maden hemen cikarilmak zorunda degildir. Yuzyillik planlar bile yapilabilir surdurebilirlik acisindan. Ayrica maden etrafindaki dogal hayatin ve yerlesik insanlarin minimum etkilenmesi icin de onlemler alinmalidir.

Hanife ates

02 Nisan 2021 19:18
Muazzam bilgilendirici tamda bu hafta oğlumun fen bilimleri ödevinde yakıtlar ve enerji konulu performans ödevi vardi bu konuları işlediler makalenizden kopya çekmedik dersem yalan olur emeğinize sağlık kardeşim başarıların daim olsun